Boys Varsity Soccer · Varsity Boys v. Homewood 4/8/2019