Boys Varsity Soccer · Varsity Boys v. Thompson 4/23/2019 – Area Championship Winners